دانشجویان می توانند نمرات خود را در سامانه سجاد مشاهده نمایند و در صورت هرگونه عدم ثبت نمره یا مغایرت در آن تا مورخ 94/04/09 به آموزش اطلاع دهند.