با سلام و احترام

 

دانشجویان می بایست بعد از هماهنگی دانشگاه های مبدا و مقصد و ارسال درخواست مهمان خود از طریق سامانه سجاد، فرم مهمان خود را نیز تهیه و به امضاء و مهر دانشگاه های مربوطه برسانند.