به اطلاع می رسانیم شماره حساب های مرکز صنعت هوانوردی مشهد به شرح ذیل می باشد.